Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou Trerose, s. r. o. (ďalej len „predávajúci“) a jej obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“)

1. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru spoločnosťou Trerose, s. r. o. a jej obchodnými partnermi.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci

Trerose, s. r. o. IČO 36770965, sídlo: J. Zigmundíka 296/6, Vrbové, zaoberajúca sa predajom predovšetkým pančuchového tovaru ako ďalším predajcom, tak aj spotrebiteľom. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii „Kontakty“.

2. Bezpečnosť a ochrana údajov

A) Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

B) Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

C) Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

3. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line eshope sú vždy aktuálne a platné ceny.

4. Objednávanie

A) Objednávanie je možné nasledovnými spôsobmi:

·         prostredníctvom internetového obchodu trerose.sk

·         elektronickou poštou na adrese trerose@trerose.sk

·         osobne

·         faxom

·         telefonicky

B) Pre nákup cez internetový obchod je povinná registrácia kupujúceho na stránke www.trerose.sk.

C) Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (kuriér, cena dobierky a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. 

D) V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania.

5. Odstúpenie od objednávky

A) V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch sídla predávajúceho.

B) Kupujúci je povinný tovar vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

C) Predávajúci nie je povinný prijať tovar na reklamáciu po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 dní (zákon č. 108/2000 Z.z.) alebo nevyčistený či inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

D) Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

E) Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý bude odoslaný na ním uvedený účet alebo vyplatený hotovosťou, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy.

6. Platobné podmienky

A) platba v hotovosti pri prevzatí tovaru v sídle spoločnosti
B) platba vopred bankovým prevodom
C) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
D) platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

7. Dodacie podmienky

A) Osobný odber: Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným dokladom totožnosti.

B) Zasielanie prepravnou službou - SR:

Tovar bude kupujúcemu odoslaný prepravnou službou alebo Slovenskou poštou do 48 hodín od potvrdenia objednávky. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Kupujúci je povinný, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Pri objednávke do 30 Eur hradí poštovné kupujúci.

8. Reklamácie

A) Záruka sa uplatňuje na výrobné vady a poškodenia.

B) Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené opotrebením a nesprávnym používaním

C) Pre vybavenie reklamácie je nutné vyplniť reklamačný lístok.

D) Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť v termíne 15 kalendárnych dní od podania reklamácie.

E) Kupujúci zasiela reklamovaný tovar na vlastné náklady spolu s ostatnými náležitosťami (reklamačný lístok, doklad o zakúpení) na adresu sídla spoločnosti.

9. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.